Styrelse

Styrelsen väljs vid årsmötet. Styrelsen består av minst tre och högst sex ledamöter och högst två suppleanter. Styrelsemedlemmarna väljs på ett eller två år på föreningsstämma. Styrelseordförande väljs av stämman.

Ordförande

Vice ordf

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Dan Lemon

Kjell-Åke Johansson

Patrick Larsson

Håkan Carlsson

Tore Pedersen

Åke Drougge

Kjell Hansson